Skip to content

Protocol Kunstprijs Waalwijk

1. Algemeen
a. De Gemeentelijke Kunstprijs Waalwijk (kort: Kunstprijs Waalwijk) is een prijs die jaarlijks aan een kunstenaar uit de gemeente Waalwijk wordt toegekend.
b. Met een verkiezing wordt de kunstenaar bepaald die de Kunstprijs Waalwijk toegekend krijgt.
c. De verkiezing wordt namens de gemeente Waalwijk georganiseerd door Stichting Kunstweek in samenwerking met De Kunst Collega’s.
d. Aan de verkiezing deelnemende kunstenaars accepteren dit protocol onvoorwaardelijk.

2. Doel
a. De Kunstprijs Waalwijk en de daaraan verbonden verkiezing hebben tot doel (1) beeldende kunst en de sociale aspecten daarvan onder de aandacht te brengen, met name onder de inwoners van de gemeente Waalwijk, (2) inwoners van de gemeente Waalwijk te betrekken bij de selectie van de kunstenaar aan wie de Kunstprijs Waalwijk wordt toegekend, (3) lokale kunstenaars gelegenheid te bieden hun kunst aan een groot publiek te tonen en (4) hen de kans te geven de Kunstprijs Waalwijk toegekend te krijgen.
b. Ingeval voorwaarden aan de aan de verkiezing deelnemende kunstwerken worden gesteld (bijvoorbeeld een thema zoals milieu, opwarming van de aarde, tijd, beweging, lucht, samenleving, tegenstellingen, harmonie) beoogt de Kunstprijs Waalwijk (1) kunstenaars aan te zetten tot het creëren van werken die aansluiten bij de aan de werken gestelde voorwaarden en (2) dit thema onder de aandacht van de inwoners van de gemeente Waalwijk en daarbuiten te brengen.

3. Opzet van de verkiezing
a. De verkiezing heeft vier verkiezingsrondes.
b. Aanmeldronde.
Binnen de gemeente Waalwijk wonende en/ of werkende kunstenaars melden zich voor deelname aan de verkiezing aan. Deze ronde heeft een duur van drie maanden.
c. Nominatieronde.
De jury selecteert uit de met de aanmeldingen meegestuurde werken, de (maximaal) tien meest gewaardeerde kunstwerken. Dat zijn de werken van de voor de Kunstprijs Waalwijk genomineerde kunstenaars. Deze ronde heeft een duur van twee weken.
Stichting Kunstweek informeert alle kunstenaars die met de verkiezing meedoen over het resultaat van de nominatieronde. Stichting Kunstweek informeert de kunstenaars waarvan werken tot de derde verkiezingsronde zijn doorgedrongen, over het vervolg van de verkiezing en met name de expositie van hun kunstwerken.
d. Expositieronde.
De (maximaal) tien genomineerde werken worden geëxposeerd. Dit kan bijvoorbeeld in het gemeentehuis, de bibliotheek, een buurthuis of een andere goed toegankelijk locatie. Inwoners uit de gemeente kunnen op de tien genomineerde werken stemmen. Alle inwoners van de gemeente worden uitgenodigd om hun mening over de geëxposeerde werken kenbaar te maken en hun voorkeur aan te geven. Stichting Kunstweek zorgt voor de stemformulieren. Deze ronde heeft een duur van drie maanden. De drie meest gewaardeerde kunstwerken zijn de werken van de finalisten.
d. Finale ronde.
De jury kiest uit drie meest gewaardeerde kunstwerken het winnende kunstwerk. Deze ronde heeft een duur van twee weken.

4. Aanmelden
a. Kunstenaars woonachtig en/ of werkzaam in de gemeente Waalwijk, kunnen aan de verkiezing deelnemen.
b. Kunstenaars uit de gemeente worden met persoonlijke e-mails, via aankondigingen in de pers, met aankondigingen in nieuwsbrieven en op sociale media, uitgenodigd zich aan te melden voor deelname aan de verkiezing.
c. Deelname aan de verkiezing is voor kunstenaars kosteloos.
d. Aanmelden kan uitsluitend met het online aanmeldformulier dat op de website www.kunstprijswaalwijk.nl is opgenomen.
e. Een aanmelding kan niet veranderd worden.
f. Een kunstenaar kan zich gedurende de looptijd van de eerste verkiezingsronde slechts eenmaal voor deelname aanmelden.

5. Aan de werken gestelde voorwaarden
a. Kunstenaars die tweedimensionale kunstwerken (onder andere schilderijen, tekeningen, grafiek, fotografie en tweedimensionale mixt media) en driedimensionale kunstwerken (met name beelden en vaste composities) inzenden voor deelname, kunnen met de verkiezing die leidt tot toekenning van de Kunstprijs Waalwijk meedoen. Eenmalige (losse) installaties en video zijn uitgesloten.
b. Werken die worden aangemeld voor deelname, mogen maximaal drie jaar oud zijn.
c. Het formaat van hangende werken mag maximaal 140 x 140 cm zijn. Staande werken mogen maximaal 80 x 80 x 180 (h) cm zijn.
d. Een aan de verkiezing deelnemende kunstenaar waarvan het werk wordt geselecteerd om in de expositieronde  geëxposeerd te worden, moet hetzelfde kunstwerk exposeren als het kunstwerk waarvan een foto is ingestuurd bij de aanmelding voor deelname. Allen wanneer aangetoond kan worden dat het betreffende kunstwerk intussen is verkocht, mag het werk vervangen worden.
e. Kunstwerken die geselecteerd worden voor de expositie moeten droog zijn, mogen geen irritante geur verspreiden en mogen geen scherpe onderdelen bevatten.
f. Als een kunstenaar in meerdere jaren met de verkiezing meedoet, zal dat elk jaar met een ander kunstwerk moeten zijn.
g. Kunstwerken die geselecteerd worden voor de expositie moeten door de kunstenaars op een door Stichting Kunstweek aangegeven dag en tijd naar de locatie waar de expositie plaatsvindt, worden gebracht. Binnen twee dagen na de expositie moeten de kunstenaars hun geëxposeerde werken weer ophalen op een door Stichting Kunstweek aangegeven dag en tijd tenzij expliciet wordt aangeven dat de expositie met maximaal een maand wordt verlengd. De locatie is altijd binnen de eigen gemeente.
h. Als een of meer andere voorwaarden aan de inzendingen zijn verbonden, bijvoorbeeld een thema, zijn deze duidelijk op  het aanmeldformulier aangegeven

6. Jury
a. De jury bestaat uit leden die beroepsmatig dagelijks met beeldende kunst en beeldend kunstenaars omgaan.
b. Tenzij op de website www.kunstprijswaalwijk.nl anders is aangegeven, zijn de juryleden de voorzitter van Stichting Kunstweek, Raoul Locht (voorzitter van de jury), senior consultant kunst projecten en kunstverzamelaar, David Polak en project manager van de Nederlandse Associatie voor Beeldend Kunstenaars (NABK), Ashton Broeders.
c. In de tweede verkiezingsronde (de nominatieronde) geeft ieder jurylid de drie door hem of haar meest gewaardeerde ingediende kunstwerken 1, 2 of 3 punten: het meest gewaardeerde werk 3 punten, het kunstwerk dat iets minder wordt gewaardeerd 2 punten en het werk dat relatief het minst wordt gewaardeerd 3 punten. Stichting Kunstweek telt de punten op die de juryleden aan de ingediende kunstwerken toekennen. De maximaal tien kunstwerken die getotaliseerd de meeste punten krijgen, zijn daarmee de werken van de voor de Kunstprijs Waalwijk genomineerde kunstenaars.
d. Stichting Kunstweek legt bij aanvang van de finale ronde de drie kunstwerken die van de inwoners de meeste stemmen kregen, voor aan de juryleden. Tijdens de finale ronde geven de juryleden ieder afzonderlijk en schriftelijk aan Stichting Kunstweek hun waardering voor de drie werken aan, door het werk dat zij het meest waarderen drie punten te geven, het kunstwerk dat zij iets minder waarderen 2 punten en het werk dat zij het minst waarderen, 1 punt. Stichting Kunstweek totaliseert de toegekende punten en informeert de juryleden en de kunstenaars die met een werk aan de expositieronde meededen, over de uitslag. Als meerdere kunstenaars ex aequo eindigen, is de stem van de voorzitter van de jury doorslaggevend.
e. Als minder dan tien kunstenaars aan de verkiezing deelnemen, kan de gemeente de regio vergroten waarbinnen kunstenaars wonen die aan de verkiezing mee mogen doen of de kunstenaars van alle ingediende kunstwerken nomineren.

7. Prijzen.
a. Aan de Kunstprijs Waalwijk is, naast de eer en de publiciteit, een geldprijs van 1.000 euro verbonden.
b. De kunstenaars die de drie hoogst gewaardeerde werken creëerden (de finalisten) krijgen een presentatie op een pagina (A5) aangeboden in het boekje ‘Geëerde Kunstenaars’.

8. Kosten
a. Als ANBI verzorgt Stichting Kunstweek het volledige project, turn key. En altijd binnen het geldende budget.
b. De kosten voor het hele traject zijn all-in (excl. BTW), inclusief de geldprijs voor de kunstenaar, aanpassing van het online stemformulier, verwerking van de aanmeldingen, verwerking van de stemmen, communicatie met de deelnemende kunstenaars en de tien meest gewaardeerde en de drie meest gewaardeerde kunstenaars in het bijzonder, de prijsuitreiking, persberichten en meer.  

9. Diversen

a. Op dit protocol is het Nederlands recht van toepassing.
b. Stichting Kunstweek begeleidt het proces dat leidt tot de toekenning van de Kunstprijs Waalwijk met professionele zorg en aandacht, bewaakt met name het verloop van de verkiezing en informeert de contactpersoon van de gemeente gedurende de verkiezing.
c. Alle correspondentie vindt plaats via het e-mailadres info@kunstindegemeente.nl
d. Kunstenaars die aan de verkiezing deelnemen, geven onvoorwaardelijk toestemming voor publicatie van foto’s van het ingestuurde werk zonder dat daarvoor enige vergoeding verschuldigd is. Evenmin zijn de aan de verkiezing deelnemende kunstenaars Stichting Kunstweek of de gemeente Waalwijk enige vergoeding verschuldigd voor de publiciteit.
e. Het kunstwerk dat is ingediend door de kunstenaar die de Kunstprijs Waalwijk is toegekend, kan aansluitend op de bekendmaking van de betreffende kunstenaar, door de gemeente worden gekocht tegen de aangegeven prijs of worden gehuurd tegen een jaarlijkse huurprijs van 10% van de verkoopwaarde van het werk.
f. Ingeval dit wenselijk wordt geacht, is Stichting Kunstweek gerechtigd dit protocol zonder voorafgaande aankondiging aan te passen.
g. Ingeval enig aspect van de Kunstprijs Waalwijk in dit protocol niet is vastgelegd en ingeval van verschil van mening over de interpretatie van een artikel van dit protocol, is de mening van Stichting Kunstweek bepalend.
h. De gemeente kan de in de expositieronde geëxposeerde werken via Stichting Kunstweek laten verzekeren.